Pravidla „Vánoční soutěže“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vánoční soutěže“ (dále jen „soutěž”). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla nemohou být po vyhlášení soutěže měněna.

Organizátorem a pořadatelem soutěže je  provozovatel internetového obchodu Ing. Petr Ptáček SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, IČ 755 51 306, se sídlem Pincova 2969/9 Ústí nad Labem 400 11 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž bude probíhat v termínu od 21. listopadu 2011 do 19. prosince 2011 na území České republiky.

Spotřebitel se zúčastní soutěže tak, že uskuteční a zaplatí objednávku v internetovém obchodě www.slavnecaje.cz.

Vítězem soutěže se stane účastník, který splní požadavky na zařazení do slosování, a který bude pořadatelem vylosován. Losování proběhne dne 20. prosince 2011 a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.

Jméno vítěze a obec trvalého pobytu, kterou uvedl při přihlášení se do soutěže, bude zveřejněno v období od 20. prosince 2011 do 31. ledna 2012 na internetových stránkách http://www.slavnecaje.czhttp://blog.slavnecaje.cz.

Hlavní výhrou v soutěži je:
Dárkový set sypaných čajů (2011 Fujian Bai Hao Yin Zhen, 2011 Sichuan Emei Shan Qing Ming Zhu Ye Qing a 2011 Yunnan Jin Ya Dian Hong Cha)

Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže) je 19. prosince 2011. Objednávky odeslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

Nárok na hlavní výhru je možno uplatnit nejpozději do 31. 01. 2012, a to písemně na adrese sídla pořadatele. Hlavní výhra bude zaslána výherci prostřednictvím České pošty.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Další ustanovení

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel, tj. provozovatel internetového obchodu Ing. Petr Ptáček SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, IČ 755 51 306, se sídlem Pincova 2969/9 Ústí nad Labem 400 11, je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 2 let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány provozovatel internetového obchodu Ing. Petr Ptáček SLAVNÉ ČAJE ČÍNY, IČ 755 51 306, se sídlem Pincova 2969/9 Ústí nad Labem 400 11, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.

O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím  internetových stránek www.slavnecaje.cz a www.blog.slavnecaje.cz.

Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách http://blog.slavnecaje.cz/2011/11/23/pravidla/. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.